Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl
tag
kategoria

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2023

Informacja o terminach odbioru odpadów komunalnych, zasadach segregacji i opłatach.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w roku 2023  

Wywóz odpadów z Szebni a także z Bierówki, Chrząstówki, Niepli i Zimnej Wody zaplanowany jest w dniach:


zmieszane
pozostałość po segregacji, odpady ulegające biodegradacji
segregowane
papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, drobne metale
styczeń
5, 2010
luty
3, 17
7
marzec
3, 17, 31
7
kwiecień
14, 28
4
maj
12, 26
2, 24
czerwiec
9, 23
21
lipiec
7, 2111
sierpień
4, 18
8
wrzesień
1, 15, 29
5
październik
13, 27
3, 31
listopad
10, 24
30
grudzień
8, 22
12

  Odpady wielkogabarytowe (meble, sprzęt AGD/RTV):
 • 8 marca
 • 20 listopada

Usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu gminy Jasło wykonuje firma
Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy,
ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło
tel. 609 903 310

Zasady segregacji odpadów

Od 1 lipca 2017 w całej Polsce wprowadzany jest Wspólny System Segregacji Odpadów. Również na terenie Gminy Jasło od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe zasady. Jak informuje przedstawiciel Urzędu Gminy Jasło zostały one opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Dodatkowe informacje, adekwatne również dla Gminy Jasło, można znaleźć pod adresem http://naszesmieci.mos.gov.pl

Od 1 stycznia 2020 segregacja jest obowiązkowa dla wszystkich.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY JASŁO

Przy selektywnej zbiórce odpadów komunalnych obowiązuje kolorystyka worków do gromadzenia odpadów komunalnych, jak poniżej:

 1. worek żółty – z przeznaczeniem na metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe

  Wrzucamy:
  - butelki po napojach,
  - opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),
  - opakowania po produktach spożywczych,
  - plastikowe zakrętki,
  - plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
  - plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,
  - styropian (za wyjątkiem styropianu budowlanego),
  - puszki po napojach i sokach,
  - puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
  - złom żelazny i metale kolorowe,
  - metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,
  - folia aluminiowa,
  - kartoniki po mleku i napojach – wielomateriałowe odpady opakowaniowe.
  Nie powinno się wrzucać:
  - strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne,
  - odpady budowlane i rozbiórkowe,
  - nieopróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach,
  - zużyte baterie i akumulatory,
  - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

  Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka.

 2. worek zielony – z przeznaczeniem na szkło bezbarwne i kolorowe, w tym odpady opakowaniowe ze szkła

  Wrzucamy:
  - butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
  - butelki po napojach alkoholowych,
  - szklane opakowania po kosmetykach.
  Nie powinno się wrzucać:
  - szkło stołowe – żaroodporne,
  - ceramika, doniczki,
  - znicze z zawartością wosku,
  - żarówki i świetlówki,
  - szkło kryształowe,
  - reflektory,
  - nieopróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,
  - termometry i strzykawki,
  - monitory i lampy telewizyjne,
  - szyby okienne i zbrojone,
  - szyby samochodowe,
  - lustra i witraże,
  - inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

  Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

 3. worek niebieski – z przeznaczeniem na papier, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury

  Wrzucamy:
  - opakowania z papieru lub tektury,
  - gazety i czasopisma,
  - katalogi, prospekty, foldery,
  - papier szkolny i biurowy,
  - książki i zeszyty,
  - torebki papierowe,
  - papier pakowy.
  Nie powinno się wrzucać:
  - papier powlekany folią i kalka,
  - kartony po mleku i napojach,
  - pieluchy jednorazowe i podpaski,
  - pampersy i podkładki,
  - worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
  - tapety,
  - inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

 4. worek brązowy – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji

  Wrzucamy:
  - gałęzie drzew i krzewów,
  - liście, kwiaty i skoszona trawa,
  - trociny i kora drzew,
  - owoce, warzywa itp.
  Nie powinno się wrzucać:
  - kości zwierząt,
  - mięso i padlina zwierząt,
  - olej jadalny,
  - drewno impregnowane,
  - płyty wiórowe i MDF,
  - leki,
  - odchody zwierząt,
  - popiół z węgla kamiennego,
  - inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

  Odpady ulegające biodegradacji, w szczególności odpady zielone mogą być gromadzone selektywnie w celu poddania procesowi kompostowania w kompostownikach przydomowych pod warunkiem, że prowadzenie procesu kompostowania nie jest uciążliwe dla nieruchomości sąsiednich.

 5. worek czarny – z przeznaczeniem na odpady komunalne, które pozostały po przeprowadzonej wcześniej segregacji odpadów komunalnych.

Opłaty na 2023 rok

TERENY ZAMIESZKAŁE

 • 24,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość, 
 • 5,40 zł - ulga (miesięcznie od 1 osoby) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, deklarujących kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku.

TERENY NIEZAMIESZKAŁE, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (t.j. domy ludowe, budynki świetlicowe, OSP, cmentarze, ośrodki zdrowia, szkoły, podmioty gospodarcze, budynki w budowie itp.) opłata wysokości:

 • 17,00 zł za worek o pojemności 120 litrów,
 • 34,00 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów,
 • 155,83 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów,
 • 991,67 zł za pojemnik o pojemności 7m³.

NIERUCHOMOŚCI REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

 • W przypadku nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ustala się opłatę ryczałtową w wysokości 191,90 zł na rok.

TERMINY PŁATNOŚCI

 • za styczeń, luty, marzec do 15 marca
 • za kwiecień, maj, czerwiec do 15 maja
 • za lipiec, sierpień, wrzesień do 15 września
 • za październik, listopad, grudzień do 15 listopada

Właściciele w/w nieruchomości zobowiązani są do uiszczenia na rzecz Gminy Jasło opłat za gospodarowanie odpadami w Kasie Urzędu Gminy Jasło, u sołtysów bądź przelewem lub pocztą na rachunek Gminy Jasło: 81 1050 1562 1000 0090 8074 0229, bądź na indywidualny numer konta.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstającej na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Więcej informacji

Informacje związane z gospodarką odpadami komunalnymi Urząd Gminy Jasło zamieszcza na swojej stronie pod kolejny raz zmienionym adresem.


ostatnia zmiana: 2022-12-16 12:21