Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl
kategoria

Dopłaty na wymianę pieca

kategoria: sprawy lokalne

Od 27 sierpnia do 5 września 2018r. można złożyć deklarację uczestnictwa w projekcie dofinansowania na wymianę starego pieca lub kotła na nowoczesny kocioł na gaz, kocioł na biomasę lub kocioł na ekogroszek.

Gmina Jasło, biorąc pod uwagę duże zainteresowanie mieszkańców, przystąpiła do przygotowania dwóch wspólnych Projektów, w ramach których możliwe będzie otrzymanie dofinansowania na wymianę starego pieca lub kotła na nowoczesny kocioł na gaz, kocioł na biomasę lub kocioł na ekogroszek:
• „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”, który obejmować będzie wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły gazowe lub kotły na biomasę,
• „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2”, który obejmować będzie wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły węglowe 5-klasy + EcoDesign.

W imieniu Gmin, o dofinansowanie ww. Projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, III Osi priorytetowej Czysta energia, Działania 3.3 Poprawa jakości powietrza ubiegać się będzie Związek Gmin Dorzecza Wisłoki.

Projekty zakładają dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych na wymianę starego pieca lub kotła opalanego paliwem stałym na nowe, bardziej ekologiczne i energooszczędne źródło ciepła.

Warunkiem uczestnictwa Mieszkańca w jednym z wyżej wymienionych Projektów jest w szczególności:
• lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Gminy Jasło,
• uregulowany stan prawny nieruchomości, na której wykonana ma być instalacja,
• brak jakichkolwiek nieuregulowanych a wymagalnych zobowiązań Mieszkańca wobec Gminy,
• złożenie przez Mieszkańca prawidłowo wypełnionej Deklaracji uczestnictwa w Projekcie,
• dokonanie przez właściciela budynku wpłaty (wkładu własnego) na rachunek bankowy wskazany przez Gminę Jasło, po uzyskaniu dofinansowania
• podpisanie przez właściciela budynku z Gminą Jasło umowy regulującej prawa i obowiązki stron związanych z realizacją Projektu, po uzyskaniu dofinansowania.

Realizacja każdego z Projektów planowana jest w latach 2019-2021, pod warunkiem uzyskania dofinansowania (orientacyjny termin rozstrzygnięcia przez Instytucję Zarządzającą RPO WP konkursu: marzec 2019 r.).
Zaznaczyć należy, że o zakwalifikowaniu się do Projektu będzie decydowała suma uzyskanych punktów na etapie weryfikacji Deklaracji Mieszkańców w oparciu o kryteria udziału w Projekcie, o których mowa w Regulaminie szczegółowym naboru wniosków i realizacji poszczególnego Projektu. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez kilka Deklaracji, wówczas data i godzina złożenia tych Deklaracji będzie decydować o zakwalifikowaniu się do Projektu.

Procedura postępowania:
• W celu zgłoszenia zainteresowania udziałem w Projekcie Mieszkaniec winien złożyć w Urzędzie Gminy Jasło Deklarację uczestnictwa w projekcie, według Załącznika do niniejszej informacji w terminie od 27.08.2018 r. do 05.09.2018 r., w godzinach pracy Urzędu.
Deklaracja dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu https://www.gminajaslo.pl/ i http://gminajaslo.gminazenergia.pl/ oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Klienta.
Wypełnione Deklaracje należy składać bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta.

• Po zebraniu i weryfikacji Deklaracji od osób zainteresowanych zostanie utworzona lista osób przystępujących do Projektu, w oparciu o zatwierdzone kryteria punktowe.

Szczegółowe informacje ws. Projektów można uzyskać na spotkaniach, które odbędą się w dniach 23 sierpnia br. o godz. 16:30 w Domu Ludowym w Warzycach, 23 sierpnia br. o godz. 19:00 w Domu Ludowym w Osobnicy oraz 24 sierpnia br. o godz. 14:00 w Domu Ludowym w Trzcinicy.

Więcej informacji, regulaminy i wzory deklaracji » na stronie gminy.

data ostatniej modyfikacji: 2018-08-24 00:08:59