Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl
kategoria

Nielegalne odpady nad rzeką - wyniki kontroli WIOŚ

kategoria: inne

Są znane wyniki kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Od miesięcy mieszkańcy Szebni a także sąsiedniej gminy Tarnowiec, której ujęcie wody znajduje się w pobliżu, skarżyli się na problem odpadów składowanych w wyrobiskach żwirowych w Szebniach między linią kolejową a rzeką Jasiołką, po lewej stronie drogi na Tarnowiec. Sprawa była poruszana między innymi na wrześniowym zebraniu wiejskim, jednak brak było dowodów na łamanie prawa.

Pod koniec listopada jasielska policja zatrzymała ciężarówkę, z której wysypywane były śmieci. W związku z tą interwencją powiadomiony został Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który rozpoczął kontrolę. O rezultatach tej kontroli informuje Krystyna Sołek z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie:

W związku z zawiadomieniem otrzymanym od dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle o prawdopodobnym niewłaściwym gospodarowaniu odpadami na terenie wyrobisk żwirowych w m. Szebnie, które mogą spowodować zagrożenie dla środowiska, inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie Delegatura w Jaśle w dniach 30.11-7.12.2016 r. przeprowadzili kontrolę przedsiębiorcy p. Mariana Stefanik prowadzącego działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe STEF-MARK Marian Stefanik w Szebniach.

Ustalenia kontroli wykazały m.in., że na działkę o nr ewid. 3003 w m. Szebnie przywieziono odpady, które nie zostały wymienione w decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego udzielającej Przedsiębiorcy zezwolenia na przetwarzanie odpadów polegające na wypełnianiu odpadami terenów niekorzystanie przekształconych w m. Szebnie. Ustalenia kontroli wykazały również, że kontrolowany Przedsiębiorca nie prowadzi pełnej ewidencji odpadów, a także transportował odpady bez wymaganego zezwolenia.

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami osobę winną ukarano mandatem karnym. Do kontrolowanego Przedsiębiorcy skierowane zostało zarządzenie pokontrolne zobowiązujące go do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości.

Ponadto przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zostaną podjęte dalsze działania przewidziane przepisami prawa m.in. wszczęte zostaną postępowania administracyjne w sprawie wymierzenia kontrolowanemu Przedsiębiorcy kar pieniężnych przewidzianych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Przeprowadzona kontrola była pierwszą kontrolą u tego Przedsiębiorcy. Do WIOŚ w Rzeszowie nie wpłynęły wcześniej inne zawiadomienia dotyczące niewłaściwego gospodarowania odpadami na terenie wyrobisk żwirowych w m. Szebnie.


fotografie: archiwumdata ostatniej modyfikacji: 2016-12-16 17:04:07