Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl

Wiadomości

kategoria

VI Konkurs "Dzień Matki w powiecie jasielskim"

„Dzień Matki w powiecie jasielskim - wspomnienia literacko – plastyczne kobiet wiejskich”Regulamin konkursu
„Dzień Matki w powiecie jasielskim
- wspomnienia literacko – plastyczne kobiet wiejskich”

ORGANIZATOREM KONKURSU jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy, Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Jaśle oraz Powiatowa Rada KGW w Jaśle.

CELE KONKURSU

Pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie literatury, konfrontacje ludowej twórczości literackiej dorosłych i młodzieży, promocja utalentowanych twórców ludowych ziemi jasielskiej.

ZASADY UCZESTNICTWA

1. Konkurs skierowany jest do kobiet – mieszkanek wsi powiatu jasielskiego, które amatorsko piszą wiersze, opowiadania lub tworzą piękne dzieła plastyczne w zaciszach swych domostw.

2. Uczestnicy nadsyłają teksty lub prace plastyczne związane z tematem „Dzień Matki w powiecie jasielskim - wspomnienia literacko – plastyczne kobiet wiejskich”.

3. Konkurs obejmuje trzy kategorie:
Poezja - uczestnik nadsyła maksymalnie trzy wiersze (maszynopis lub wydruk komputerowy formatu A-4, czcionka tekstu nie mniejsza niż 12 pkt.)
W przypadku nadesłania więcej niż jednego wiersza, jury zastrzega sobie prawo do wyboru jednego z nich, który opublikowany zostanie w pokonkursowym tomiku.
Opowiadanie – uczestnik nadsyła jedno opowiadanie nie dłuższe jak dwie strony (maszynopis lub wydruk komputerowy formatu A-4, czcionka tekstu nie mniejsza niż 12 pkt.)
Uczestnicy, którzy zdecydują się wziąć udział w kategoriach konkursowych:
wiersz i opowiadanie powinni również dostarczyć swoje prace na dysku CD zapisane w formacie Microsoft Word.
Praca plastyczna – uczestnik nadsyła jedną pracę plastyczną stworzoną dowolną techniką.

UWAGA! Uczestnik może wziąć udział tylko w jednej z wymienionych kategorii!

4. Każdy zestaw wierszy, opowiadanie lub praca plastyczna musi być opatrzona podpisem oraz zawierać następujące dane: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon i adres e-mail (jeśli to możliwe).

5. Podpis autora jest potwierdzeniem, że nadesłana praca konkursowa została wykonana samodzielnie i wyraża on zgodę na promocję i publikację w V tomiku „Dzień Matki w powiecie jasielskim - wspomnienia literacko – plastyczne kobiet wiejskich”.

6. Prace konkursowe należy przesłać pod adres:

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, 38-203 Szebnie 238 w terminie do 28 kwietnia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).

7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i prac plastycznych.

8. Laureaci konkursu otrzymają statuetki, nagrody i wyróżnienia ufundowane przez Powiat Jasielski i organizatora.

9. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród podczas uroczystości z okazji Dnia Matki.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają tomik pokonkursowy.
W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmą organizatorzy w porozumieniu z jurorami.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nadesłanych tekstów i zdjęć prac plastycznych w pokonkursowym tomiku poetyckim oraz do cytowania utworów w mediach bez dodatkowej zgody autorów.

data ostatniej modyfikacji: 2016-03-09 23:32:51