Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl
tag
kategoria

Do 30 listopada złóż deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy złożyć stosowną deklarację w Urzędzie Gminy.

Informacja Urzędu Gminy:

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY JASŁO !

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja ta zakłada istotne zmiany w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwach domowych. 

Od 2013 roku nasza gmina przejmie z mocy ustawy władztwo nad odpadami komunalnymi i stanie się odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zmienią się zasady zawierania umów i pobierania opłat za odbieranie odpadów komunalnych. 

Wobec powyższego Rada Gminy Jasło podjęła stosowne uchwały:

1. Uchwała NR XXX/182/2012 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jasło, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
2. Uchwała NR XXX/183/2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
3. Uchwała NR XXXII/200/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
4. Uchwała NR XXXII/201/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
5. Uchwała NR XXXII/202/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jasło.

Zgodnie z §3 uchwały wskazanej w pkt. 5 wszyscy mieszkańcy Gminy Jasło z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych są zobowiązani do złożenia Deklaracji DOK , dotyczącej opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w terminie do 30 listopada 2012r. w pok. 113 – I piętro Urzędu Gminy Jasło ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło.

Wzór Deklaracji DOK - pobierz

Prosimy o poważne potraktowanie w/w obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz .U. 2012.391).UCHWAŁA NR XXX/182/2012 RADY GMINY JASŁO

z dnia 2 sierpnia 2012 r.

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jasło, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6c ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz. U. z 2012 r. poz. 391),

Rada Gminy Jasło uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się przejąć obowiązki zorganizowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jasło, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Jasło do przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości określonych w niniejszej uchwale.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Jasło.

§ 4. . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 


UCHWAŁA NR XXX/183/2012 RADY GMINY JASŁO

z dnia 2 sierpnia 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.) oraz art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391),

Rada Gminy Jasło uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Jasło w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zobowiązuje się do odbierania odpadów komunalnych gromadzonych w workach foliowych, pojemnikach o pojemności 110/120 l, 240 l, 1100 l i kontenerach o pojemności 6 lub 7m3 oraz odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości:
1) na których zamieszkują mieszkańcy,
2) na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
3) na których mieszkańcy przebywają sezonowo.
2. Odpady komunalne bedą odbieranie od właścicieli nieruchomości w sposób selektywny i nieselektywny.

§ 2. Ustala się odbiór każdej ilości odpadów komunalnych zebranych przez właścicieli nieruchomości z terenów zamieszkałych, z terenów nie zamieszkałych a na których powstają odpady komunalne oraz z terenów na których odpady powstają sezonowo.

§ 3. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w następujący sposób:
1. Odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny, będą odbierane wg harmonogramu ustalonego dla danej miejscowości z częstotliwością 2 razy w miesiącu.
2. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, będą odbierane wg harmonogramu ustalonego dla danej miejscowości z częstotliwością 1 raz w miesiącu.
3. Odpady komunalne t.j. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych oraz odpady wielkogabarytowe będą odbierane z częstotliwością 2 razy w roku po uprzednim ogłoszeniu terminu i miejsca ich zbierania, z conajmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

§ 4. Szczegółowe zasady postępowania z odpadami komunalnymi, w tym sposób ich selektywnej zbiórki, a także obowiązki właścicieli nieruchomości określone są w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasło.

§ 5. Gminne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzone będą przez przedsiębiorcę na zasadach określonych w umowie.

§ 6. Zobowiązuje się Wójta Gminy Jasło do przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości określonych w niniejszej uchwale.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasło.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


UCHWAŁA NR XXXII/200/2012 RADY GMINY JASŁO

z dnia 20 września 2012 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391)

Rada Gminy Jasło uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.
2. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty o której mowa w § 3.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów zamieszkałych w wysokości:
1) 6,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny
2) 3,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny.

§ 3. Ustala się stawkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów na których nie zamieszkują mieszkańcy (t.j. domy ludowe, budynki świetlicowe, budynki rekreacyjne, OSP, cmentarze, ośrodki zdrowia, szkoły, podmioty gospodarcze, budynki w budowie itp) a powstają odpady komunalne.
1. W przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny:
1) 16,00 zł za pojemnik o pojemności 110/120 litrów
2) 30,00 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów
3) 92,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów
4) 430,00 zł za kontener o pojemności 6m3 lub 7m3
2. W przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny:
1) 8,00 zł za pojemnik o pojemności 110/120 litrów
2) 15,00 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów
3) 46,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów
4) 215,00 zł za kontener o pojemności 6m3 lub 7m3

§ 4. W przypadku nieruchomości, które spełniają warunki określone w §1 ust.1 i ust.2 niniejszej uchwały, stosuje się zasadę sumowania należności zgodnie z art. 6 j ust 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 5. Zobowiązuje się Wójta Gminy Jasło do przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości określonych w niniejszej uchwale.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasło.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


UCHWAŁA NR XXXII/201/2012 RADY GMINY JASŁO

z dnia 20 września 2012 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) , art.6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 391) ,

Rada Gminy Jasło, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości z terenów zamieszkałych, położonych na obszarze Gminy Jasło zobowiązani są do uiszczenia na rzecz Gminy Jasło opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujących terminach : za styczeń i luty do 15 marca /za marzec i kwiecień do 15 maja / za maj i czerwiec do 15 lipca / za lipiec i sierpień do 15 września / za wrzesień i październik do 15 listopada / za listopad i grudzień do 15 stycznia/ w kasie Urzędu Gminy Jasło, przelewem lub pocztą na rachunek Gminy Jasło: 58 10 50 14 58 10 0000 12 02 70 55 60.
2. Właściciele nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jasło, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne zobowiązani są do uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Jasło w terminie do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym odebrano odpady komunalne, zgodnie z harmonogramem.

§ 2. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi regulują odrębne uchwały i wynikają one z deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub z decyzji administracyjnych wydanych w przypadku niezłożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości bądź złożenia deklaracji z danymi nieodpowiadającymi rzeczywistości.

§ 3. Zobowiązuje się Wójta Gminy Jasło do przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości określonych w niniejszej uchwale.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasło.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego


UCHWAŁA NR XXXII/202/2012 RADY GMINY JASŁO

z dnia 20 września 2012 r.

w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jasło

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art.40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) i art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 152, poz.897),

Rada Gminy Jasło uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jasło, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały DOK. Załącznik zawiera objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania deklaracji oraz pouczenie, że stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

§ 2. Deklaracja DOK przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6 c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 3. Właściciele wszystkich nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jasło, zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Gminy Jasło wypełnioną deklarację:
1. Pierwszą w terminie do 30.11.2012 roku.
2. W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
3. Kolejną w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 4. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) zaświadczenie ze szkoły / uczelni ( ksero ważnej legitymacji lub indeksu),
2) umowa najmu, kupna lokalu mieszkalnego w którym zamieszkują mieszkańcy poza terenem Gminy Jasło,
3) umowa o pracę za granicą, albo
4) oświadczenie o niezamieszkiwaniu danej osoby.

§ 5. Zobowiązuje się Wójta Gminy Jasło do przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości określonych w niniejszej uchwale.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasło.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


data ostatniej modyfikacji: 2012-11-10 22:33:09