Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl
kategoria
Termin: 2016-03-05

X Grand Prix 2016 Gminy Jasło w Tenisie Stołowym

miejsce: Sala gimnastyczna w ZS w Szebniach

Turniej finałowy w Zespole Szkół w Szebniach

REGULAMIN X GRAND PRIX 2016 GMINY JASŁO W TENISIE STOŁOWYM

1. Organizator rozgrywek

Urząd Gminy Jasło, 38-200 Jasło, ul. Słowackiego 4
tel. 13 443 66 69, fax 13 443 66 35,
e-mail: gmina@gminajaslo.pl, internet: www.gminajaslo.pl

1.1. Współorganizatorzy:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle
Zespół Szkół w Osobnicy
Zespół Szkół w Szebniach
Zespół Szkół w Warzycach

2. Cel rozgrywek

2.1 Upowszechnianie gry w tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
2.2 Stworzenie warunków czynnego wypoczynku i współzawodnictwa sportowego.
2.3 Propagowanie zdrowego stylu życia.
2.4 Rywalizacja sportowa między poszczególnymi szkołami

3. Uczestnictwo - w turnieju prawo startu posiadają wszyscy chętni, którzy:

3.1 Zapoznają się z niniejszym regulaminem i zobowiążą się go przestrzegać.
3.2 Nie uczestniczą w rozgrywkach II, III i IV ligi tenisa stołowego organizowanych przez Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego.
3.3 Dokonają terminowego zgłoszenia do turnieju na drukach organizatora w godzinach przewidzianych na zapisy.
3.4 Wystąpią w zmiennym obuwiu sportowym tzw. „halowym”.

4. Sposób przeprowadzenia rozgrywek

4.1 Rozgrywki zostaną przeprowadzone według Regulaminu Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
4.2 Partie będą rozgrywane do dwóch wygranych setów.
4.3 Odbędą się 3 turnieje, w tym TURNIEJ FINAŁOWY w następujących kategoriach:
- szkoły podstawowe - dziewczęta i chłopcy
- szkoły gimnazjalne - dziewczęta i chłopcy
- szkoły ponadgimnazjalne - dziewczęta i chłopcy
- seniorzy – kobiety i mężczyźni
4.4 Turnieje są turniejami otwartymi bez ograniczeń ilościowych.
4.5 Klasyfikacja indywidualna.
4.5.1 Do klasyfikacji końcowej zalicza się wyniki z 3 turniejów.
4.5.2 W przypadku uzyskania, po turnieju finałowym, przez kilku zawodników tej samej ilości punktów wyżej sklasyfikowani zostają zawodnicy, którzy zdobyli większą liczbę I miejsc, II miejsc, III miejsc , itd. we wszystkich turniejach.
4.6 Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja zespołowa w następujących kategoriach:
- szkoły podstawowe – dziewczęta i chłopcy
- szkoły gimnazjalne – dziewczęta i chłopcy
4.6.1 Do klasyfikacji zespołowej zaliczają się trzy najlepsze wyniki końcowe, zawodników z jednej szkoły, w każdej kategorii.
4.7 Turnieje będą przeprowadzane systemem do dwóch przegranych gier z ustaleniem kolejności miejsc 1 – 8 oraz wyłonieniem grup zawodników zajmujących miejsca 9 – 12 i miejsca 13 - 16.
4.8 Rozstawienie zawodników/czek:
4.8.1 W turniejach: II i III (TURNIEJU FINAŁOWYM) sędzia i przedstawiciel organizatora rozstawiają zawodników w oparciu o sumę punktów po rozegranych wcześniej turniejach.

5. Punktacja.

5.1 Zawodniczki i zawodnicy zdobywają punkty zgodnie z zajętym miejscem w danym turnieju:

I miejsce 20 pkt 
II miejsce 17 pkt 
III miejsce 15 pkt 
IV miejsce 13 pkt 
V miejsce 11 pkt 
VI miejsce 10 pkt 
VII miejsce 9 pkt
VIII miejsce 8 pkt
IX miejsce 6 pkt
X miejsce 6 pkt
XI miejsce 6 pkt
XII miejsce 6 pkt
XIII miejsce 3 pkt
XIV miejsce 3 pkt
XV miejsce 3 pkt
XVI miejsce 3 pkt

5.2 Pozostali zawodnicy biorący udział w turnieju otrzymują 1 punkt
5.3 W przypadku stwierdzenia mniejszej liczby zawodników niż 16 w danej kategorii Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad punktacji w tej kategorii w danym turnieju

6. Terminy i miejsce turniejów.

I TURNIEJ - 20.02.2016 r. (sobota) - Sala gimnastyczna w Zespole Szkół w Warzycach
II TURNIEJ - 27.02.2016 r. (sobota) - Sala gimnastyczna w Zespole Szkół w Osobnicy
III TURNIEJ - 05.03.2016 r. (sobota) - TURNIEJ FINAŁOWY Sala gimnastyczna w Zespole Szkół w Szebniach

godz. 8 30 : 9 00 Zapisy do turnieju w kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazja
godz. 9 15 Rozpoczęcie rozgrywek w kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazja
godz. 12 30 : 13 00 Zapisy do turnieju w kategoriach: szkoły ponadgimnazjalne i dorośli
godz. 13 15 Rozpoczęcie rozgrywek w kategoriach: szkoły ponadgimnazjalne i dorośli

W przypadku zmiany miejsca zawodów względnie terminu zainteresowani będą informowani w czasie turniejów lub na stronie internetowej Organizatora.

7. Nagrody.

7.1 Klasyfikacja indywidualna w poszczególnych turniejach
7.1.1 Za miejsca 1 – 4 dyplomy
7.1.2 Wręczenie dyplomów po każdym turnieju - około 15 minut po zakończeniu ostatniego pojedynku.
7.1.3 Dla każdego uczestnika w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych – nagroda na dobry start – czekolada.
7.2. Klasyfikacja indywidualna /końcowa/.
7.2.1 Za miejsca 1 – 3 - puchary
7.2.2 Za miejsca 1 – 8 - dyplomy i nagrody rzeczowe.
7.2.3. Wręczenie pucharów, nagród i dyplomów po TURNIEJU FINAŁOWYM około 30 minut po zakończeniu ostatniego pojedynku.
7.3. Klasyfikacja zespołowa /końcowa/ szkół podstawowych i gimnazjów w kategorii dziewcząt i chłopców /oddzielnie/.
7.3.1. Za 1 miejsce - puchar.
7.3.2. Za miejsca 1 – 3 dyplomy.
7.3.3. Puchary i dyplomy zostaną przekazane dyrektorom szkół.

8. Inne sprawy organizacyjne.

8.1. Na salach gimnastycznych obowiązuje obuwie zmienne dla zawodników jak i osób towarzyszących.
8.2. Każdy zawodnik biorący udział w turnieju zobowiązany jest do sędziowania pojedynków, wyznaczonych przez sędziego prowadzącego turniej.
8.3. Zawodnicy biorą udział w turniejach na własną odpowiedzialność, organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
8.4. Każdy startujący uczeń zobowiązany jest posiadać legitymację szkolną, a osoby dorosłe dokument tożsamości ze zdjęciem.
8.5. Organizator nie odpowiada za wypadki zawinione przez uczestników turniejów
8.6. Za rzeczy pozostawione w szatniach i na terenie obiektu organizator nie ponosi odpowiedzialności.
8.7. O sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje sędzia i przedstawiciel organizatora turnieju.
8.8. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje przedstawicielowi organizatora.

Jasło dnia 08.02.2016 r.

data ostatniej modyfikacji: 2016-02-12 13:22:31